Klachtenregeling

Klachtenprocedure OOK Pedagogische Expertise Groep
1.   De klacht wordt schriftelijk, per post ingediend aan:
OOK pedagogische Expertise Groep
Postbus 2524
2002 RA Haarlem

De klachtenbrief omvat:
a) Naam en adres van persoon die de klacht indient
b) Datum
c) Omschrijving van de klacht
d) Ondertekening (brief)

2. De klacht wordt behandeld door één van de vennoten van OOK.
Indien de klacht betrekking heeft op een van de vennoten, wordt de klacht door de andere vennoot behandeld.

3. De ontvangst van de klacht wordt binnen één week schriftelijk bevestigd aan de klager.

4. De persoon op wie de klacht betrekking heeft ontvangt een kopie van de schriftelijke klacht.

5. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord door degene die de klacht behandeld.

6. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

7. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht volgt een besluit. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft.

8. De klacht moet binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen twee weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.

9. Alle klachten die binnenkomen worden geregistreerd en voor een duur van minimaal twee jaar bewaard.

10. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor OOK Pedagogische Expertise Groep.

11. Indien de afhandeling van de klacht niet tot tevredenheid is afgehandeld bestaat de mogelijkheid om de klachtenprocedure bij de beroepsvereniging te volgen.
Dit betreft de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. De klacht kan worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van het College van Toezicht.
zie NVO Klachtenprocedure.

adminKlachtenregeling