Statuten

Leveringsvoorwaarden OOK, Pedagogische Expertise Groep
Gedeponeerd bij K.V.K Haarlem onder nummer 342.46118

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1.1 Toepasselijkheid
Algemene leveringsvoorwaarden van OOK Pedagogische Expertise Groep zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die OOK sluit met opdrachtgevers.
1.2 Definities
OOK wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden aangeduid met opdrachtnemer. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer.

Artikel 2. Offertes
Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.
De offerte is bindend voor beide partijen na ondertekening.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht.
Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken.
Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Geheimhouding
Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich een geheimhoudingsplicht overeenkomstig de beroepscode NVO.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
Opdrachtnemer heeft over de door haar vervaardigde modellen, instrumenten en teksten het volledig intellectuele eigendom en auteursrecht en alle daaruit voortvloeiende rechten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is naar redelijkheid en billijkheid aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht vertrouwd mag worden.
Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van de offerte.
Geen aansprakelijkheid wordt door de opdrachtnemer aanvaard indien er sprake is van het verstrekken van onjuiste gegevens of nalatigheid door de opdrachtgever.

Artikel 7. Overmacht
Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd opdrachten uit te voeren is zij gerechtigd de opdracht op te schorten tot de desbetreffende overmacht is opgehouden te bestaan, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder begrepen oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan werknemers, ziekte, ongeval, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onrust en belemmering door overheidsmaatregelen.

Artikel 8. Annulering
Reservering voor trainingen, besprekingen, individuele consulten, voor het uitbrengen van adviezen en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 20 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum worden afgezegd zonder dat de begrote tijdseenheden in rekening worden gebracht. Bij afzeggen minder dan 20 maar meer dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum behoudt opdrachtnemer zich het recht 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheid in rekening te brengen. Bij afzegging minder dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum behoudt opdrachtnemer zich het recht voor alle voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening te brengen. Opdrachtnemer heeft het recht reeds gemaakte kosten (tijdseenheid besteed aan voorbereiding, reiskosten, reservering voor ruimtes, kosten voor materiaal en huur van apparatuur) in rekening te brengen ongeacht de termijn van afzegging.

Artikel 9. Ontbinding
Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf staakt of aan derden overdraagt, dan wel op andere wijze liquideert, heeft opdrachtnemer het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd alle aan haar toekomende rechten.

Artikel 10. Betaling
Op basis van de offerte dient opdrachtnemer bij aanvang van de activiteiten de factuur in. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt,volgt er een betalingsherinnering. Vervolgens wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder enige gebrekenstelling, het recht opdrachtgever voor het hele verschuldigde bedrag een rente 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om op opdrachtgever alle invorderingskosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten begrepen, in rekening te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met in minimum van €150, – per factuur. Indien tijdige betaling achterwege blijft, heeft opdrachtnemer voorts het recht de uitvoering van de opdrachten op te schorten, onverminderd het recht op volledige betaling en vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van opschorting.

.Artikel 11.Bereikbaarheid
De opdrachtnemer streeft naar een snelle en directe communicatie. Telefonische reactie vindt plaats binnen 2 werkdagen.

Artikel 12. Acquisitie
Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. Na afronding van de opdracht behoudt opdrachtnemer twee exemplaren van het eindproduct voor mogelijke acquisitiedoeleinden. Opdrachtnemer mag daarnaast een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht, om te gebruiken bij acquisitie van nieuwe klanten, met inachtneming van artikel 5 genoemde geheimhouding.

Artikel 13. Geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht op toepassing.
15.2 Voor alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die niet worden opgelost door middel van overleg tussen de partijen is de klachtenprocedure van toepassing.

adminStatuten