OOK zo omgaan met elkaar

Training

Tijdens deze klasgerichte training wordt het herkennen en positief stimuleren van de groepsdynamiek in combinatie met het pedagogisch handelen van de leerkracht centraal gesteld. Deze aanpak gaat verder dan het aanleren van sociale vaardigheden of het aanpakken van pestgedrag. Het accent ligt op het reflecteren op eigen gedrag en bewust worden van wat het effect is van jouw gedrag op een ander.

De leerkracht observeert en kijkt mee tijden de interacties en de interventies in de groep. In onderling overleg wordt gekeken welk gedrag vanuit de leerkracht ondersteunend en stimulerend is voor de groep en voor individuele leerlingen. Ouders worden ook actief betrokken bij deze training door middel van een ouderbijeenkomst.

Voor

Groepen 1 t/m 8.

Opbouw

  • In 5 trainingsbijeenkomsten werken 2 trainers 1 uur met de groep
  • voor en nagesprekken met leerkracht
  • ouderinformatiebijeenkomst.

Doel

  • Pedagogisch klimaat positief verankeren
  • Leerkrachten handvatten bieden
  • De training inzetten als brandblusser om in te grijpen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van negatieve groepsdynamiek, grensoverschrijdend gedrag, verstoorde relatie met de leerkracht, een hele onrustige ongeconcentreerde groep, meidenvenijn, clownesk gedrag etc.
adminOOK zo omgaan met elkaar