top of page

OOK zo omgaan met elkaar

Het positief stimuleren van de groepsdynamiek in combinatie met het pedagogisch handelen van de leerkracht staat centraal tijdens deze training.

Inhoud training:

Het positief stimuleren van de groepsdynamiek in combinatie met het pedagogisch handelen van de leerkracht staan centraal tijdens deze training. Het accent ligt op het reflecteren op eigen gedrag en bewust worden van wat het effect is van jouw gedrag op een ander.


De leerkracht heeft een observerende rol tijdens training in de groep. Hij kijkt  hierbij naar de interacties tussen de leerlingen. In onderling overleg wordt gekeken welk gedrag vanuit de leerkracht ondersteunend en stimulerend is voor de groep en voor individuele leerlingen. De leerkracht stelt in samenspraak met de trainers doelen op voor zichzelf en de klas. 


Doelen:

  • Positief beïnvloeden van het pedagogisch klimaat

  • Inzichten creëren in gedrag en ondersteuningsbehoefte van kinderen

  • Reflecterend vermogen activeren

  • Leerkracht ondersteunen en handvatten bieden

  • Leerkracht bewust maken van zijn/haar rol binnen en effect op het klassenklimaat


Praktische informatie:

5 bijeenkomsten van een uur.

Observatie van de groep en intakegesprek met de leerkracht voorafgaand aan de training.

Ouderbetrokkenheid, door middel van informatie brieven en optioneel een informatiebijeenkomst. Evaluatie na de training.


Aantal deelnemers: Een hele klas/groep

Tijdsbestek
5 x 1 uur
Niveau
PO midden- & bovenbouw
Deelnemers
Hele klas / groep

Nicole Wessels

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Management opleiding, Leerbegeleider, Leren Leren specialist, Jeugd Breincoach, Strong Kids trainer en visueel screener


Achtergrond

Na een jarenlange topsportcarrière ben ik mij gaan specialiseren in Mindset

Kracht

Een kind echt zien

Toewerken naar het weer kunnen handelen vanuit hun eigen kracht

Door het creëren van meer zelfvertrouwen een kind verdere groeistappen laten maken

Stephanie Boxelaar

Opleiding

Academische PABO & Master Forensische Gezinspedagogiek


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs in meerdere leeftijdsgroepen (ook combinatiegroepen)

Kracht

Aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen

Koppeling met de praktijk, omdat ik zelf nog voor de klas sta

Marieke Nugteren

Opleiding

HBO-SPH & Master Pedagogiek 


Achtergrond

Sociotherapeut binnen jeugd-GGZ (16 jaar)

Kracht

Geloof in ieders eigen kracht

Kijken naar de ‘boodschap’ achter gedrag.

Ruime kennis over verschillende ondersteuningsbehoefte.


Jacqueline van der Burg

Opleiding

Verpleegkundige A. Sociaal Academy,


Achtergrond

Maatschappelijke gezondheidszorg. Founder OOK

Kracht

Realiseren van de zorg binnen het onderwijs.

Preventief inzetten van interventies aansluitend op hulpvraag

OOK-team: 'Samen maken wij het verschil’

Niels Redeker

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs  (PABO), Luchtvaarttechnologie & Opleiding middenmanagement.


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs & diverse leidinggevende functies

Kracht

Samen met een inspirerend team ontwikkelen

Beleid omzetten in praktijk

Door het zien van kinderen bewustwording creëren in gedrag

Verbinding

Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

Jan Hengst

Opleiding

Lerarenopleiding


Achtergrond

Leerkracht basis- en voortgezet onderwijs & coaching

Kracht

Aan de basis van elk gedrag ligt een positieve intentie.

‘De kaart is niet het gebied’

Acceptance en commitment

Bewustwording en verbinding.

Cindy Overbeeke

Opleiding

Orthopedagoog NVO & kinder-jeugdpsycholoog i.o. bij het NIP. 


Achtergrond

Leerkracht regulier onderwijs PO, Speciaal onderwijs cluster 2 PO & VO.

Kracht

Het kind centraal te zetten in verbinding met zijn systeem (ouders en school). Kijken naar kansen en mogelijkheden en met elkaar te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Inzetten interventies in het preventieve en waar nodig curatieve kader.

bottom of page